Wersje językowe
LOS MANIFESTOS XD
22.jpg

1. Modernizm 2.0

- modernizm 2.0 to:

* modernizm, który zorientował się, że ujednolicanie prowadzi do przemocy,

* postmodernizm, zmęczony „wojną wszystkich przeciw wszystkim” [Thomas Hobbes];

- w malarstwie występują dwie główne wartości: jedność i indywidualność;

- indywidualność - każdy element dzieła potrzebuje wyrazić swoją odrębność i inność względem całej reszty zbioru [jest to myśl przewodnia postmodernizmu];

- jedność - całość obrazu musi być zachowana, by utrzymać organiczność dzieła malarskiego [jest to myśl przewodnia modernizmu, „organiczność” rozumiana wedle interpretacji Władysława Strzemińskiego];

- modernizm 2.0 stara się znaleźć sposoby porozumienia różnych indywidualności:

* Sposoby to w moim rozumieniu zasady budowania obrazu, dzięki którym dochodzi do organizacji różnorodnych elementów - jest rodzajem umowy między elementami, w której zachowany jest możliwie największy poziom ich indywidualności przy utrzymaniu możliwie największego poziomu jedności pracy.

2. Rozkwit malarstwa - sztuka nieprzedstawiająca:

- do momentu wynalezienia fotografii malarstwo pozostawało pod jarzmem przedstawienia natury, uważam, że jakkolwiek obrazy przedstawiające częstokroć są piękne i prawdziwe to dopiero w abstrakcji możemy odkryć pełnię tego medium;

- malarstwo potrzebuje umuzykalnienia - unormowanych zasad będących drogowskazem dla twórców, nie mogą być one jednak zbyt ścisłe aby nie krępowały artystów;

- system Wassyly’ego Kandinsky’ego uważam za ciągle otwartą drogę pozwalającą na dalszy rozwój malarstwa

- w dziedzinie abstrakcji jest jeszcze wiele niezbadanych ścieżek.

3. Rozpropagowanie myśli abstrakcyjnej:

- w dziedzinie abstrakcji jest wiele odkryć, które już zostały dokonane, ale jeszcze nie udało się ich utrwalić w zbiorowej świadomości;

- według Kandinsky’ ego rozwój sztuki dokonuje się na zasadzie piramidy

*Na szczycie piramidy stoją wizjonerzy w samotności odkrywający coraz to nowe prawidłowości istnienia / malarstwa. Nie są oni zrozumiani przez ogół społeczeństwa, tylko przez garstkę osób podążających za nimi, którzy w uproszczeniu podają wiedzę dalej, aż w końcu stanie się ona wiedzą ogólnodostępną.

*Dopiero kiedy wiedza zostanie ugruntowana wysokość całej piramidy wzrośnie, dzięki temu możliwe będą dalsze odkrycia i rozwój świadomości ludzi;

- wydaje mi się, że w ostatnim czasie zrozumiałem abstrakcje na tyle by móc spróbować ją rozpropagować:

* chcę wyjść ze sztuką abstrakcyjną poza granice galerii i muzeów, gdzie chodzą ludzie częstokroć już mniej więcej znający zagadnienia sztuki niefiguratywnej.

* stworzyłem markę niefiguratywnych nadruków na ubrania - Mito Sito,

* każdy kto wyjdzie na ulicę w koszulce z abstrakcyjnym nadrukiem, będzie częścią ruchu promocji sztuki niefiguratywnej - ludzie nosząc moje ubrania stają się tak jakby żywą galerią.

ENG

1. Modernism 2.0

- modernism 2.0 is:

* modernism, which realized that unification leads to violence,

* postmodernism, tired of the "war of all against all" [Thomas Hobbes];

- there are two main values ​​in painting: unity and individuality;

- individuality - each element of the work needs to express its own distinctiveness from the rest of the elements [this is the theme of postmodernism];

- unity - the whole image must be preserved to maintain the organic character of the painting [this is the leading idea of ​​modernism, "organic" understood according to the interpretation of Władysław Strzemiński];

- modernism 2.0 is trying to find rules to unite different individualities:

* In my understanding, these "rules" are the principles of how to build images, thanks to which various elements are organized - it is a kind of agreement between the elements in which the highest possible level of their individuality is maintained while maintaining the highest possible level of work unity.

2. The flourishing of painting - non-figurative art:

- until the invention of photography, painting remained under the yoke of nature:

* I think that the depiction of the visible world can be equally beautiful and true as abstract art, but it is only in abstraction that we can fully realize the true nature of painting medium itself;

- painting needs music - normalized rules that are a milepost for creators, but they cannot be too strict so that they do not limit artists;

- I consider the Wassily Kandinsky system to be still an open path allowing future artists to develop medium of painting;

- there are still many unexplored paths in the field of abstract art.

3. Propagation of abstract art thought:

- in the field of abstract art there are many discoveries that have already been made, but they have not yet been recorded in the collective consciousness;

- according to Kandinsky, the development of art is based on the principle of a pyramid

* Visionaries stand alone at the top of the pyramid, discovering new patterns of existence / painting. They are not understood by the general public, but by a handful of people who follow them, who simplify the knowledge further, until it becomes publicly available.

* Only when knowledge is established will the height of the entire pyramid increase, thanks to which further discoveries and development of people's consciousness will be possible;

- it seems to me that I have recently understood abstract art enough to be able to try to propagate it:

* I want to go with abstract art beyond the boundaries of galleries and museums, where people often are familiar with the issues of non-figurative art.

* I created a brand of non-figurative prints on clothes - Mito Sito,

* everyone who goes out to the street in a T-shirt with an abstract print will be part of the non-figurative art promotion movement - people wearing my clothes become a living, breathing gallery.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl